Nadpis textu

Odměna za právní služby


ODMĚNA SMLUVNÍ

    Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta. V takovém případě si klient dle náročnosti a rozsahu poskytnutých právních služeb smluví s advokátem výši jeho odměny. V případě právní porady činí smluvní odměna 1.000,- Kč za každou započatou hodinu.   

ODMĚNA MIMOSMLUVNÍ

          Mimosmluvní odměna je pevně stanovena  Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. 

     K mimosmluvní odměně se přistupuje vždy, když je advokát klientovi určen (např. rozhodnutím soudu) nebo se klient s advokátem dohodnou, že budou pro stanovení úhrady využívat tuto formu odměny. Advokátní tarif je k dispozici na následujícím odkazu zde.